KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETY JASTRZĘBSKIEJ

ANETA JASTRZĘBSKA

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ

Z O.O. - PROCEDURA I INFORMACJE

Z dniem 1 lipca 2011 r. ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonanie przekształcenia w spółkę kapitałową prawa handlowego, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Zasady przekształcenia zostały określone w art. 584[1] - 584[13] kodeksu spółek handlowych.

 

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową ma wiele zalet. Podstawowa to zmiana przez przedsiębiorcę formy prawnej na spółkę kapitałową i wstąpienie w ogół praw i obowiązków majątkowych poprzednika - spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (tzw. sukcesja uniwersalna). Spółka przekształcona pozostaje również podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem (chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej). Przejściu nie podlegają jednak ulgi podatkowe przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Jednoosobowy przedsiębiorca z dniem przekształcenia staje się jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem przekształconej spółki.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne etapy najczęściej spotykanego w obrocie przekształcania - jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - wraz z informacjami dotyczącymi poszczególnych kroków. Oczywiście nasza Kancelaria służy radą i pomocą przy dokonywaniu takiego przekształcenia - w szczególności wyjaśnimy Państwu z detalami przebieg całej procedury, sporządzimy potrzebne dokumenty oraz złożymy je i dokonamy wszelkich niezbędnych czynności przed właściwymi organami.

 

 

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.:

 

1) Sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta.

 

Plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

 

Plan przekształcenia musi zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.

 

Załącznikami do planu przekształcenia są:

a) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Oświadczenie musi zawierać następujące informacje:

- typ spółki, w jaką zostaje przekształcony przedsiębiorca - sp. z o.o.;

- wysokość kapitału zakładowego - co najmniej 5 000 zł;

- zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane - szczególne prawa mogą dotyczyć prawa głosu, dywidendy, udziału w podziale majątku likwidowanej spółki;

- nazwiska i imiona członków zarządu spółki;

b) projekt aktu założycielskiego spółki;

c) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy;

d) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na ten sam dzień, na który podaje się wartość bilansową majątku przedsiębiorcy.

 

2) Złożenie wniosku do KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami.

 

Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta składa się w sądzie właściwym według siedziby przedsiębiorcy.

 

Wniosek musi zawierać przynajmniej wskazanie, że przedsiębiorca wnosi o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. Można we wniosku wskazać wprost konkretną osobę biegłego rewidenta.

 

Do wniosku nie dołącza się planu przekształcenia, ani załączników do niego.

 

Wniosek nie wymaga postępowania formularzowego i opłacany jest wpisem w wysokości 300 zł.

 

Sąd wyznacza biegłemu konkretny termin na sporządzenie opinii i dostarczenie jej przedsiębiorcy oraz do sądu wraz z planem przekształcenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia biegłego przez sąd.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć biegłemu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty na jego pisemne żądanie.

 

Wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta określa sąd, który również zatwierdza wszystkie rachunki jego wydatków. Przedsiębiorca ma obowiązek uiścić wynagrodzenie biegłego w terminie 2 tygodni.

 

3) Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy.

 

Oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego.

 

4) Powołanie członków organów spółki przekształconej.

 

Powołania dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez przedsiębiorcę.

 

Przez organy spółki należy rozumieć przede wszystkim jej zarząd, ale również radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną, jeżeli mają lub muszą być ustanowione.

 

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi zostać ustanowiona, jeżeli kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.

 

5) Zawarcie umowy spółki.

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego i musi określać:

a) firmę i siedzibę spółki;

b) przedmiot działalności spółki;

c) wysokość kapitału zakładowego;

d) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

e) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

f) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone inne obowiązki wobec spółki, umowa spółki musi to określać.

 

Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

 

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

 

Formuła przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z samej swojej natury wyklucza wnoszenie wkładów, dlatego nie powinno się wpisywać w umowie spółki żadnych postanowień o pokrywaniu udziałów. Wystarczy samo postanowienie o objęciu udziałów.

 

6) Dokonanie wpisu spółki przekształconej w KRS.

 

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (jest to dzień przekształcenia).

 

Spółka przekształcona podlega rejestracji według przepisów dotyczących powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowanych odpowiednio. Należy w związku z tym spełnić wymogi określone w przepisach o powołaniu spółki z o.o. oraz w przepisach o powstaniu spółki w drodze przekształcenia.

 

Na zgłoszenie spółki przekształconej do rejestru zarząd ma 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

 

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

 

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego musi zawierać:

a) firmę, siedzibę i adres spółki;

b) przedmiot działalności spółki;

c) wysokość kapitału zakładowego;

d) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

e) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;

f) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;

g) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;

h) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

i) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

 

Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej musi również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

 

Oprócz dokumentów, które stanowią podstawę wpisu spółki do rejestru, składa się dokumenty niezbędne do wpisu spółki w wyniku przekształcenia. Lista składanych dokumentów:

a) plan przekształcenia wraz z opinią biegłego rewidenta;

b) oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy;

c) umowa spółki;

d) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

e) sprawozdanie finansowe;

f) dokument powołujący członków organów spółki;

g) podpisana przez wszystkich członków zarządu lista wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich;

h) poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

 

Wniosek o wpis spółki do rejestru należy złożyć na formularzu KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ). Do wniosku należy dołączyć formularz KRS-WH (Sposób powstania podmiotu) oraz inne odpowiednie załączniki właściwe dla rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Od wniosku o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców KRS pobiera się opłatę w wysokości 500 zł. Należy również uiścić opłatę w wysokości kolejnych 500 zł za ogłoszenie wpisu przekształconej spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje z urzędu i nie powoduje konieczności opłacania ogłoszenia, którego koszty ponosi Skarb Państwa.